WELCOME! TERVETULOA! BIENVENU! BENVENUTI! WILLKOMMEN! VÄLKOMMEN! TERE TULEMAST! BIENVENIDOS! WITAMY! VELKOMEN! BENVIDOS!

MAINOSTA TÄSSÄ                 FINNISH-ART-GALLERY                 MAINOSTA TÄSSÄ

GALLERIA  KAUPPATORI  TILAUKSET  TAITEILIJA  TEOKSIA  VEDOKSET  YRITYKSILLE  TAIDEKURSSI

           

TAIDETEOKSEN VUOKRASOPIMUS

    Vuokralleantaja	 :__________________________________________________	
    Osoite	 :__________________________________________________
    Puhelin	 :_____________________
    Y-/henkilötunnus :_____________________ 
    Vuokralleottaja	 :___________________________________________________
    Osoite	 :___________________________________________________
    Puhelin	 :_____________________
    Y / henkilötunnus :_____________________
    Yllä mainitut osapuolet ovat sopineet jäljempänä sovituin ehdoin
    _______________________________ nimisen, Harri Nordlingin tekemän
    taideteoksen vuokraamisesta. 
    Vuokra - aika alkaa: ___________ ja päättyy: ___________ ellei muuta sovita.
    Teoksen kuukausittaiseksi vuokrahinnaksi on sovittu ____ % teoksen
    myyntihinnasta laskettuna, joka on ____________ e.  Vuokrahinnan lisäksi
    vuokralleottaja sitoutuu maksamaan kuukauden vuokraa vastaavan perusmaksun
    sekä kuljetuskustannukset. 

Taideteosten vuokrasopimusehdot:

1 § Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa luovutuspäivänä ja päättyy palautuspäivänä, nämä mukaan luettuna. Lyhin mahdollinen vuokra - aika on 1 kk. Mahdolliset korjaukset ja puhdistukset jatkavat vuokra-aikaa siihen asti, kunnes vuokralleantaja on hyväksynyt korjatun ja/tai puhdistetun teoksen.

2 § Teoksen toimitus ja palautus
Teos luovutetaan sovittuna päivänä vain kummankin osapuolen allekirjoittamaa vuokrasopimusta vastaan. Teoksen palautuksesta on vuokralleottajan ilmoitettava viisi (5) päivää etukäteen vuokranantajalle. Vuokralleottaja sitoutuu palauttamaan teoksen vuokralleantajan osoittamaan paikkaan luovutuskuntoa vastaavassa kunnossa. Teoksen maastavienti on kielletty ellei sopimuksessa ole toisin mainittu.

3 § Vuokran suoritus
Vuokra suoritetaan laskun mukaan etukäteen sopimuksen mukaisissa 1 kk erissä. Perus - ja kuljetusmaksu laskutetaan ensimmäisen vuokralaskun yhteydessä. Jos arvonlisävero muuttuu sopimuskauden aikana, on vuokralleantajalla oikeus periä vuokralleottajalta kustannusten lisäys. Vuokran viivästyessä on vuokralleantajalla oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneelle saatavalle tai noutaa vuokrauksen kohde takaisin omaan hallintaansa.

4 § Vuokra-ajan jatkaminen
Mikäli vuokralleottaja haluaa pidentää sovittua vuokra-aikaa on tästä sovittava vuokralleantajan kanssa ajoissa ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokralleantaja vahvistaa vuokran suuruuden.

5 § Vuokraan sisältyy


6 § Vuokraan eivät sisälly


7 § Vakuutukset
Vuokralleottaja vastaa sopimuksessa mainitun teoksen vakuuttamisesta ja vakuutusmaksuista. Vakuutuksen ottaminen on vuokrasopimuksen edellytys tai vastaavasti vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan tuhoutuneen, vaurioituneen tai anastetun teoksen täysimääräisenä vuokralleantajalle.

8 § Osoitteen muutos
Vuokralleottajan on välittömästi ilmoitettava osoitteenmuutoksesta sekä teoksen uudesta sijaintipaikasta.

9 § Vuokralleottajan vastuut
Vuokralleottaja on velvoitettu vastaamaan kaikesta vahingosta, joka teokselle vuokra-aikana tapahtuu. Vuokralleottaja velvoitettu tarkistamaan teoksen kunnon ja ilmoittamaan vuokralleantajalle mahdollisista vahingoista ja lunastamaan vaurioituneen teoksen itselleen.

10 § Vahingot
Mikäli teos vahingoittuu tai tuhoutuu on vuokralleottaja velvollinen viipymättä ilmoittamaan tapahtumasta vuokralleantajalle. Teoksen vahingoittuminen tai tuhoutuminen ei vapauta vuokralleottajaa hänelle tämän sopimuksen mukaisesti kuuluvista velvoitteista.

11 § Teoksen käsittely
Vuokralleottajan tulee käsitellä teosta huolellisesti. Seinälle kiinnitettäessä tulee varmistaa kiinnityksen pitävyys. Siirrettäessä tai kuljetettaessa teosta, tulee teos suojata kulumilta, naarmuuntumiselta tai muulta mahdolliselta vahingolta.

12 § Korjaukset
Vuokralleottaja ei saa suorittaa minkäänlaisia korjaus- tai maalaustöitä ilman vuokralleantajan lupaa.

13 § Tarkastusoikeus
Vuokralleantajalla tai hänen edustajallaan on oikeus tarkastaa vuokralle annetun teoksen kunto vuokrakauden aikana. On suositeltavaa, että teos valokuvataan vuokrauksen alkamishetkellä.

14§ Sopimuksen purku
Vuokralleantajalla on oikeus viipymättä purkaa tämä sopimus ja ottaa teos haltuunsa seuraavissa tapauksissa: a) vuokranmaksu viivästyy enemmän kuin kymmenen (10) päivää eräpäivästä b) vuokralleottaja muulla tavoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja Mikäli määräaikainen vuokrasopimus purkautuu on vuokralleottajan maksettava purkautumismaksu, joka on 60% teoksen jäljellä olevista vuokrista palautuspäivistä lukien.

15 § Ulosmittaus, takavarikko, hukkaamiskielto, oikeuksien luovutus
Vuokralleottaja ei saa myydä, pantata eikä ilman vuokralleantajan suostumusta vuokrata tai luovuttaa teosta kolmannelle osapuolelle. Mikäli viranomaisten toimesta ryhdytään teosta ulosmittaamaan tai panemaan takavarikkoon vuokralleottajan veloista tai vastuusta, vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asianomaisille viranomaisille teoksen todelliset omistussuhteet sekä tiedottamaan vuokralleantajalle viranomaisten aikomat tai suorittamat toimenpiteet. Jos edellä mainituissa tapauksissa vuokralleantajalle aiheutuu kustannuksia oikeutensa säilyttämisestä, vuokralleottaja on velvollinen maksamaan ne.

16 § Teoksen lunastus ja vaihto - oikeus
Vuokralleottajalla on oikeus vaihtaa alkuperäinen vuokraamansa teos 7 vrk:n kuluessa tämän sopimuksen alkamisesta, toiseen saman arvoiseen teokseen. Lisäksi hänellä on oikeus varata ja lunastaa vuokraamansa teos itselleen kuukauden kuluessa varaushetkestä ja saada lunastushetkellä myyntihinnasta hyvityksenä 50 % vuokra - aikana maksamastaan vuokrasta. Lunastusoikeus ei ole pätevä ellei vuokralleottaja ilmoita lunastusaikeistaan vuokralleantajalle. Vuokralleantajalla on oikeus myydä teos vuokra - aikana toisaalle, ellei vuokralleottaja käytä lunastusoikeuttaan. Jos teos vuokralleottajan toimesta vahingoittuu vuokra - aikana, eikä ole myyntikunnossa, on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle tämän menetyksen teoksen myyntihintaa vastaavalla summalla.

17 § Sopimuksen sitovuus
Vuokrasopimus ei sido vuokralleantajaa ennen kuin vuokralleottaja on palauttanut allekirjoitetun sopimuskappaleen vuokralleantajalle. Kaikki mahdolliset tähän sopimukseen tulevat lisäykset ja muutokset on tehtävä kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Helsingin raastuvanoikeudessa.


    Tätä sopimusta on tehty kaksi yhdenpitävää kappaletta, yksi kummallekin
    osapuolelle.
    Aika ja paikka:_____________________	
    Allekirjoitukset:
    Vuokralleantaja				 Vuokralleottaja
    ____________________________________ 	 ________________________________
 

TEOSTEN TILAUKSET JA VUOKRAUS

Tel: +358 - 400 - 401448
harri.nordling@finnish-art-gallery.fi

						
	

 

Akustiikka Art

 Julkaisuvapaita kuvia

Teosten vuokraus

Modern-art-gallery

Työtä tarjolla

Web-TV